Brush name Brush aliases File name
ActionScript3 as3, actionscript3 shBrushAS3.js
Bash/shell bash, shell shBrushBash.js
ColdFusion coldfusion shBrushColdFusion.js
C++ cpp, c shBrushCpp.js
C# c-sharp, csharp shBrushCSharp.js
CSS css shBrushCss.js
Delphi delphi, pas, pascal shBrushDelphi.js
Diff diff, patch shBrushDiff.js
Erlang erlang shBrushErlang.js
Groovy groovy shBrushGroovy.js
Java java shBrushJava.js
JavaFX jfx, javafx shBrushJavaFX.js
JavaScript js, jscript, javascript shBrushJScript.js
Perl perl, pl shBrushPerl.js
PHP php shBrushPhp.js
Plain Text plain, text shBrushPlain.js
PowerShell ps, powershell shBrushPowerShell.js
Python py, python shBrushPython.js
Ruby rails, ror, ruby shBrushRuby.js
Scala scala shBrushScala.js
SQL sql shBrushSql.js
Visual Basic vb, vbnet shBrushVb.js
XML html, xhtml, xml, xslt shBrushXml.js